Monday, April 28, 2003

Invocatory Verse

SrIkAntO mAtulO yasya janani sarvamangalA |
janakaS-SankarO dEvaH tam vandE kunjarAnanam ||


So it begins...

1 comment :

Lakshmi said...

SrIkAntO mAtulO yasya janani sarvamangalA |
janakaS-SankarO dEvaH tam vandE kunjarAnanam |
Yaahunthenthu dhushara kara thavala Yaasuprah vastraavridha|
Yaaveena varathanda maditha kara Yachvedha bathmachana|
Yaa Bhrahmachudha shankara PraPridhibihi Dyevai sadha poojithaa|